Plakety

Plaketa 1085

Varianty Výška [cm] 15 Cena [Kč] 260

Plaketa 671

Varianty Výška [cm] 17 20 23 Cena [Kč] 290 390 560

Plaketa 601

Varianty Výška [cm] 12 14 16 17,5 20 Cena [Kč] 140 160 190 250 360

Plaketa 263

Varianty Výška [cm] 13 16 20 Cena [Kč] 180 230 290

Plaketa 250

Varianty Výška [cm] 13 Cena [Kč] 140

Plaketa 185

  Varianty Výška [cm] 12,5 Cena [Kč] 140

Plaketa 156

Varianty Výška [cm] 13,5 Cena [Kč] 140

Plaketa 155

Varianty Výška [cm] 12 Cena [Kč] 140

Plaketa 149

Varianty Výška [cm] 12 Cena [Kč] 140